ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Κωδικός: Υ19
  • ECTS: 10
  • Εξάμηνο Σπουδών: 6ο Εξάμηνο (Εαρινό)
  • Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό μάθημα
  • Ώρες Θεωρίας/Εβδομάδα: 3
  • Ώρες Εργαστηρίων/Εβδομάδα: 4
  • Ώρες Φροντιστηρίου/Εβδομάδα: 1

Λεπτομέριες ΜΟΔΙΠ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ορισμός ligand (μονοδραστικά, πολυδραστικά, χηλικά κλπ) και αριθμού συναρμογής. Γεωμετρίες για τους συνηθέστερους αριθμούς συναρμογής. Χηλικό αποτέλεσμα. Ονοματολογία. Ισομέρεια (γεωμετρική, ιονικη, συναρμογής κλπ). Σχέση γεωμετρίας και συμμετρίας (Στοιχεία Συμμετρίας, Κρυσταλλογραφικών Συστήματων και πινάκων χαρακτήρων των πιο σημαντικών για τα σύμπλοκα ομάδων συμμετρίας). Σκληρά και μαλακά οξέα και βάσεις. Σταθερά σταθερότητας και ανταλλαγής. Σχέση ηλεκτρονικής διαμόρφωσης στοιχείων και ιόντων με την διαμαγνητική και παραμαγνητική συμπεριφορά. Μαγνητική ροπή του σπιν. Διαγράμματα Orgel και Tanabe –Sugano. Ηλεκτρική αγωγιμότητα. Αγωγοί, Ημιαγωγοί και μονωτές. Τάξεις Ενώσεων Συναρμογής: (Ενώσεις συναρμογής με αλογόνα και ψευδαλογόνα. Το νερό ως ligand. Υδροξο και οξο-σύμπλοκα. Υδριδο Ενώσεις Συναρμογής. Ενώσεις Συναρμογής του διοξυγόνου (Ο2) και του διαζώτου (Ν2). Ενώσεις με δότες άτομα Ν και Ο. Καρβονυλικές Ενώσεις Συναρμογής. Νιτρόζυλο Ενώσεις Συναρμογής. Ενώσεις Συναρμογής του κυκλοπενταδιενίου). Θεωρίες: Werner, Sidwick, Pauling, VBT (Θεωρία σθένους δεσμού), CFT (Θεωρία κρυσταλλικού πεδίου), MO (Θεωρία Μοριακών τροχιακών). Σύνθεση Ενώσεων Συναρμογής: (Αντιδράσεις προσθήκης. Αντιδράσεις Διάσπασης. Αντιδράσεις Οξειδοαναγωγής. Αντιδράσεις Αντικατάστασης). Αντιδράσεις των Ενώσεων Συναρμογής. (Αντιδράσεις στο μεταλλικό κέντρο. Αντιδράσεις στα συναρμοσμένα ligands. Αντιδράσεις στο σύμπλοκο). Ενώσεις συναρμογής και διαφορές εφαρμογές. Μελέτη Ενώσεων Συναρμογής με χρήση φασματοσκοπικών και μαγνητικών τεχνικών.