Αποτελέσματα ένταξης σε κατεύθυνση των φοιτητών/φοιτητριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Φοιτητές και φοιτήτριες που εντάσσονται στην κατεύθυνση Α

Φοιτητές και φοιτήτριες που εντάσσονται στην κατεύθυνση Β

Φοιτητές και φοιτήτριες που εντάσσονται στην κατεύθυνση Γ

Φοιτητές και φοιτήτριες που εντάσσονται στην κατεύθυνση Δ