Αποτελέσματα ένταξης σε κατεύθυνση των φοιτητών/φοιτητριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

ΚΑΤ.Α.

ΚΑΤ.Β.

ΚΑΤ.Γ.

ΚΑΤ.Δ.