Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», σας ενημερώνουμε ότι:

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 162559/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες (βλ. συνημμένο) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ<https://diavgeia.gov.gr/decision/view/78%CE%9E%CE%9446%CE%A88%CE%A7%CE%92-6%CE%A6%CE%A4> και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ<https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/41103?ReturnToPage=1&PageSize=10> με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 19η Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.