Σε συνέχεια του μηνύματος που σας είχε σταλεί αναφορικά με την πρόσκληση σχετικά της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» (ΕΔΒΜ96), σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί Ορθή Επανάληψη, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Συνημμένου Πίνακα Θέσεων Διδασκαλίας, καθώς στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στο πεδίο 20-4 Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία, προστέθηκε το μάθημα με κωδικό “ΛΑΚ 412 και τίτλο “Θέματα κοινωνικής οργάνωσης: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του χώρου”.

Η Ορθή Επανάληψη υπ’ αριθμ. 165319/2019 (βλ. συνημμένο) έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 22η 

98619_ΕΔΒΜ96_165319_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΑΔΑ