2021 ΙΟΥΛΙΟΣ_ΕΧΤΤρ_Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών