Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που έχουν αιτηθεί για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιπλέον δικαιολογητικά, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν και τις συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται πάντοτε με το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ και πάντα πρωτότυπες ταχυδρομικώς.

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00237-1

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00228-1

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00234-1

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00231-1

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00222-2

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00225-1