Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας ανακοινώνεται ότι για το ακαδη­μαϊκό έτος 2021-2022 δεν υπάρχουν επιτυχόντες με Κατατακτήριες Εξετά­σεις στο Τμήμα, επειδή κανείς από τους έξι (6) υποψήφιους που υπέ­βαλαν αίτηση και σύμφωνα με την Υ.Α. αριθμ. Φ1/92329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ.Β΄) κανένας υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη συνολική βαθμολογία των τουλά­χιστον τριάντα (30) μονά­δων στα τρία μαθήματα (Γενικά Μαθηματικά, Φυσική και Ανόργανη Χημεία), με την προϋπόθε­ση των δέκα (10) τουλάχιστον μονά­δων σε καθένα από τα τρία μαθήματα.