2019.06.19_2280_Ανακήρυξη υποψηφίων_ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ_2019-2020_εκλογική διαδικασία