Σας επισυνάπτουμε τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την πραγματοποίηση των Διατμηματικών μαθημάτων που διοργανώνει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια Μαθήματα γερμανικής γλώσσας_Α1

Γερμανόφωνα Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στο γερμανόφωνο χώρο

Μαθήματα γερμανικής γλώσσας_Α2

Μαθήματα γερμανικής γλώσσας_Β1

Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα

Ιταλική Γλώσσα Ανάπτυξη και Καλλιέργεια του Προφορικού Λόγου

Ιταλική γλώσσα επίπεδο Β1

Μαθήματα ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού_Α2

Μαθήματα ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού_Α1

Επισημαίνουμε ότι οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ έχουν αναρτηθεί και στον ιστοχώρο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ. (www.lance.auth.gr)