Ως ημερομηνία Παραλαβής Πτυχίου για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020 έχει οριστεί η Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.