Ανακοινώνεται ότι για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, που απαιτείται να δηλώσουν οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας, στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ορίζονται υπεύθυνοι οι καθηγητές του Εργαστηρίου Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πλη­ρο­φορικής και Επικοινω­νιών στη Χημεία, κ.κ. Γιαννακουδάκης Παναγιώτης, Γιαννακουδάκης Ανδρέας και Παπαδόπουλος Νικόλαος. Συντονιστής ορίζεται ο κ. Γιαννακουδάκης Παναγιώτης, στον οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι φοιτητές.