Αγαπητές και αγαπητοί πρωτοετείς,

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ.

 

Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες που ακολουθούν για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

1. Οι εγγεγραμμένοι πρωτοετείς στο register του ΥΠΑΙΘ θα κληθείτε  να καταχωρήσετε/ επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας στο register του ΑΠΘ (register.auth.gr), η πλατφόρμα του οποίου θα ανοίξει σύντομα.

2. Στη συνέχεια θα κληθείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ταυτοποίησης με 3 εναλλακτικούς τρόπους:

1ος Τρόπος
Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email  της Γραμματείας (vdontsiou@chem.auth.gr) των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip).
Συστήνεται, χωρίς να είναι δεσμευτικό, η αποστολή να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στις πανελλαδικές και μας έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο. Στο θέμα του Μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να αποστείλετε είναι τα ακόλουθα:
•    Φωτοαντίγραφο Αστ. ταυτότητας και των δύο όψεων
•    Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου Αστ. Ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο, στην οποία να απεικονίζεται ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
•    Το pdf της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου •    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα
https://www.amka.gr/AMKAGR/)
•    Υπεύθυνη δήλωση από το GOV.gr  (Υπάρχει υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται για πλήρη ενημέρωση) ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ότι τα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή.

2ος Τρόπος
Έντυπη υποβολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς

(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Γραμματεία Τμήματος Χημείας
1ος όροφος, Νέα Πτέρυγα, Νέο Χημείο
54124, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη) .

Επειδή πολλοί φοιτητές ενδέχεται να μην έχετε κωδικούς taxisnet και λογαριασμούς τραπεζών που είναι απαραίτητοι για να εκδώσετε την Υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr, θα μπορείτε να στείλετε τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, μετά την καταχώρηση των στοιχείων στο register.auth.  Σε αυτή την περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr αντικαθίσταται με Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ.  Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά παραμένουν ίδια με της περίπτωσης Α.  Στον φάκελο αποστολής θα πρέπει να υπάρχει και πάλι η ένδειξη «Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>».

3ος Τρόπος
Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος με ραντεβού.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα μπορείτε να καταθέσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, με προγραμματισμένο ραντεβού κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία σας.

3. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και θα λάβετε SMS για να προχωρήσετε στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

EPITIXONTES_2020_ypefthyni-dilosi-nomou-105-n-1599-86-word-1