Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021,

θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας

https://sis.auth.gr/

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται

από Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

έως Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 (ώρα 23:59).

Προσοχή!

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν στο 1ο εξάμηνο: Τα μαθήματα που πρέπει να δηλωθούν για το χειμερινό εξάμηνο θα πρέπει συνολικά να συγκεντρώνουν 30 ECTS, διαφορετικά θα πρέπει εκτός από την ηλεκτρονική δήλωση να υποβάλλεται έγγραφη αίτηση του/της μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (κατατίθεται στον/στην Διευθυντή/ντρια του ΠΜΣ) για έγκριση παρακολούθησης λιγότερων μαθημάτων.

Για πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα ανά Ειδίκευση επισκεφθείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΠΜΣ που ανήκετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.chem.auth.gr/spoudes/programmata-metaptychiakon/

Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν στο 3ο εξάμηνο διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά το μάθημα «Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία» και τυχόν οφειλόμενα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. Επίσης θα πρέπει να συμπληρώσουν Αίτηση στην οποία θα προτείνουν τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία θα συνυπογράφεται από το προτεινόμενο μέλος ΔΕΠ και να την υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια του ΠΜΣ μέχρι 02/11/2020.

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες για τη λειτουργία των ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/spoudes/programmatametaptychiakon/

Από τη Γραμματεία του Τμήματος