Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου, που θα γίνει στις αρχές Απριλίου 2021 να καταθέσουν αίτηση ηλεκτρονικά στο vdontsiou@chem.auth.gr από 8 Φεβρουαρίου έως 17 Φεβρουαρίου 2021

Η αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλεται έστω και εάν δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των μαθημάτων

 ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

 1. Αίτηση ορκωμοσίας, με την οποία ο/η φοιτητής/τρια θα αιτείται τα αντίγραφα πτυχίου και τα πιστοποιητικά που του/ης χρειάζονται.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 3. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (Ισόγειο Νέου Χημείου) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν οφείλει κανένα βιβλίο στη Βιβλιοθήκη.
 4. Βεβαίωση Διαγραφής από τις Φοιτητικές Εστίες Α.Π.Θ. των φοιτητών που  διαμένουν σ’ αυτές.
 5. Επιστροφή του Βιβλιαρίου Σπουδών.
 6. Επιστροφή του Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον ο/η φοιτητής/τρια είχε ζητήσει και είχε πάρει την κάλυψη αυτή από το A.Π.Θ.) (αφορά τους παλιούς φοιτητές).
 7. Επιστροφή της Ακαδημαϊκής ΤαυτότηταςΠάσο εφόσον ο φοιτητής έχει.
  (Σε περίπτωση απώλειας της ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει στη Γραμματεία Yπεύθυνη Δήλωση του N.1599/1986  στην οποία θα αναφέρει ότι την έχασε).
  Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται εφόσον ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται μέχρι και το 6ο έτος σπουδών.

Από τη Γραμματεία χορηγούνται για την ορκωμοσία των φοιτητών δωρεάν:

Όλα τα πιστοποιητικά διατίθενται μόνο στην ελληνική γλώσσα και όσα είναι για ξένες αρχές μπορούν να δοθούν για μετάφραση σε εξουσιοδοτημένο μεταφραστικό ή δικηγορικό γραφείο).

 1. Δύο (2) αντίγραφα πτυχίου για ελληνικές ή ξένες αρχές
 2. Ένα πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους άνδρες)
 3. Βεβαίωση για τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια (για όσους έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα επιπλέον μαθήματα)
 4. Δίπλωμα Παραρτήματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. (Διατίθεται μόνο μία φορά από το Α.Π.Θ., έχει τη μορφή αναλυτικής βαθμολογίας και καταθέτεται μόνο σε φωτοτυπία μαζί με το αντίγραφο πτυχίου)

Για κάθε ένα επιπλέον αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή οινολογίας απαιτείται παράβολο 6 ευρώ για το καθένα.

Για τη μεμβράνη πτυχίου απαιτείται ένα παράβολο 32 ευρώ.

(Προσοχή!!! Τα παράβολα για τη μεμβράνη και τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού:
               5272-041780-361
ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361
ΒΙC PIRBGRAAXXX

Γλώσσα – Μετάφραση – Σφραγίδα Χάγης

Η μετάφραση των πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου.  Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ίδρυμα του εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr Κτίριο Παλιάς Περιφέρειας, Ισόγειο.  Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη και Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά.  Υπεύθυνος κος Σωπρανίδης (τηλ.: 2313309183).  Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ.

Σημείωση:                                                             

 1. Όσοι  φοιτητές έχουν κάνει “Πρακτική Άσκηση” την τρέχουσα εξεταστική περίοδο θα πρέπει να το δηλώνουν στη Γραμματεία.
 2. Όσοι φοιτητές (εισακτέοι έως 2009-2010) έχουν επιπλέον διδακτικές μονάδες,  από τις  μονάδες  που  απαιτούνται  για  τη  λήψη του  πτυχίου τους και δε  θέλουν να εξεταστούν  σ’ αυτά  τα μαθήματα ή τα έχουν  ήδη περάσει  και δε θέλουν  να μετρήσουν οι βαθμοί  αυτοί  στο βαθμό του  πτυχίου τους,  θα  πρέπει να συμπληρώνουν την Υπεύθυνη Δήλωση  μέσω του gov.gr και να την αποστέλλουν συνημμένα.
 3. Οι φοιτητές που είχαν κάνει αίτηση για το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ θα πρέπει να το δηλώνουν.
 4. Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει τα επιπλέον μαθήματα για τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ θα πρέπει να το δηλώνουν.