test lesson

test lesson2019-01-29T00:58:39+03:00
Πληροφορίες Μαθήματος2019-01-26T13:59:18+03:00
Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών Τμήματος Χημείας, Σ.Θ.Ε. , Α.Π.Θ.2019-01-12T21:43:15+03:00

Μητρώα εσωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας, Εσωτερικών μελών άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. και Εξωτερικών μελών άλλων ΑΕΙ (της Ημεδαπής/ Ομοταγών ΑΕΙ της Αλλοδαπής) ή Ερευνητές της Ημεδαπής/Αλλοδαπής  για την εκλογή – μονιμοποίηση – εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος.

Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου: 2968/3&4-10-2018

Μητρώο με απόφαση Συγκλήτου: 2953/25.1.2018

 

Σπουδές2019-01-13T02:01:50+03:00

Ονομασία του τίτλου Σπουδών: Πτυχίο Χημείας
Επίπεδο του τίτλου: Προπτυχιακό
Απαιτήσεις Εισαγωγής: Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.

Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Χημείας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε
μαθήματα (κορμού-υποχρεωτικά και επιλογής) 240

ECTS. Τα μαθήματα καλύπτουν 8 εξάμηνα, ενώ οι φοιτητές, μπορούν να επιλέξουν πτυχιακή εργασία ή / και πρακτική άσκηση.

Οι κατευθύνσεις είναι:
Α. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Β. ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Γ. ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
Δ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με την λήξη του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις κατωτέρω γενικές δεξιότητες: 

 • Διεξαγωγή αριθμητικών πράξεων, δυνατότητα εφαρμογής αναλύσεως σφάλματος και υπολογισμού τάξεως μεγέθους, ορθή χρήση των μονάδων.
 • Λήψη πληροφοριών από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου με τις πηγές πληροφοριών.
 • Ικανότητα ανάλυσης υλικού και σύνθεσης εννοιών
 • Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και λήψεως αποφάσεων
 • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, όπως επεξεργασία κειμένου, χρήση φύλλων εργασίας, εισαγωγή και αποθήκευση δεδομένων, χρήση του διαδικτύου συναφής με το αντικείμενο σπουδών.
 • Διαχείριση σχεδιασμού και χρόνου.
 • Καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και ομαδικότητα στην εργασία.
 • Επικοινωνία σε γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και σε μία ευρέως ομιλούμενη ευρωπαϊκή γλώσσα.
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες.
 • Δυνατότητα μελέτης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, κυρίως με στόχο την αυτόνομη εργασία.
 • Ηθική δέσμευση.

Με την λήξη του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αναπτύξει τις κατωτέρω ειδικές δεξιότητες:

 •  Γνώση και κατανόηση σημαντικών γεγονότων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με τα διδαχθέντα γνωστικά πεδία.
 •  Εφαρμογή της ανωτέρω γνώσεως και κατανοήσεως στην επίλυση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων συνήθους μορφής.
 •  Αποτίμηση, ερμηνεία και σύνθεση πληροφοριών και δεδομένων χημικού περιεχομένου.
 •  Αναγνώριση και εφαρμογή των καταλλήλων μετρήσεων στην θεωρία και πράξη
 •  Παρουσίαση επιστημονικού υλικού και επιχειρημάτων σε γραπτό και προφορικό λόγο προς πληροφορημένο κοινό.
 •  Υπολογισμός και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με χημικής υφής πληροφορίες.
 • Ασφαλής διαχείριση χημικών πρώτων υλών, συνυπολογίζοντας τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες, καθώς και τους κινδύνους στην χρήση τους.
 • Εκτέλεση των κλασικών εργαστηριακών διεργασιών και χρήση οργάνων κατά την συνθετική και αναλυτική προσέγγιση οργανικών και ανοργάνων συστημάτων.
 •  Παρακολούθηση – με παρατήρηση και μέτρηση – των χημικών ιδιοτήτων, συμβάντων ή αλλαγών, συστηματική και αξιόπιστη καταχώρηση και τεκμηρίωσή τους.
 •  Ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων που προέρχονται από εργαστηριακές παρατηρήσεις και μετρήσεις, και συσχετισμός τους με την κατάλληλη θεωρία.
 •  Αποτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται η χρήση χημικών ενώσεων και η εκτέλεση εργαστηριακών διεργασιών.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) :
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,00- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) με σκοπό να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

Τρόπος σπουδών
Πλήρης φοίτηση.

Ανακοινώσεις2019-02-05T21:53:38+03:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

Έγκριση μετακίνησης στο Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., καθηγήτριας κ. Κ. Φυλακτακίδου.

11 Ιαν 2019|

Σχετικά έγγραφα Ορισμός εκλεκτορικού σώματος Βιογραφικό υποψήφιας K. Φυλακτακίδου Λοιπά [...]

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας, Α.Π.Θ2019-03-13T20:40:04+03:00
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ.2019-01-10T10:54:42+03:00

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Υ01 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Υ02 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Υ03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Υ04 ΦΥΣΙΚΗ Ι 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΕΠ_ΡΣ_001 ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α1-Ι 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Υ05 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Υ07 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Υ08 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Α01 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α03 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α04 ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 0 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Α05 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α08 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β05 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β06 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΝ06 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Α11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Α06 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ) 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α07 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Υ10 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Υ11 ΑΡΧΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Β07 ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΝ09 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Υ13 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Υ14 ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Υ15 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Β02 ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β03 ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β04 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΕ12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Υ17 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Η01 ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Η03 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Η04 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Η07 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Η09 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Η12 ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
ΥΝ16 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΥΕ16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Υ18 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Υ19 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ 10 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Η02 ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Η05 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Η06 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Η08 ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Η10 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Η11 ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ
Η13 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (7o – 8o ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Η07 ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ104 ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ213 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ106 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ109 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ205 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΝ306 ΧΗΜΕΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Κ107 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ105 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ103 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ101 ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ108 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ110 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΝ102 ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΝ111 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Κ213 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΑΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ206 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ209 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ204 ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ201 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ203 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ205 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ208 ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΝ080 ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Κ108 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ210 ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ212 ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ211 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ202 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ207 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΝ090 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 0 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Κ215 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Κ310 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ304 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΑΝΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ308 ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ305 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ302 ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΝ306 ΧΗΜΕΙΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ313 ΒΙΟΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ315 ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ316 ΡΑΔΙΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
Η02 ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ101 ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ301 ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ309 ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ312 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ303 ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΝ307 ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ314 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
ΕΒ932 ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Η01 ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η03 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Η04 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ406 ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ410 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ402 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ407 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ413 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π07 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π09 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π10 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡ03 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι 5 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Κ315 ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ 5 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Κ414 ΧΗΜΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π06 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π05 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 20 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ01 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ02 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ03 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ04 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ05 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ06 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ08 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ09 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΒ14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ 10 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

Κωδικός Τίτλος ETCS Τύπος
ΕΗΟ13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
Κ411 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ403 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ401 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ405 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ404 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ408 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ412 ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡ04 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 5 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΠΡ05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 5 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας2019-04-20T21:17:02+03:00

Διευθυντής Εργαστηρίου

Περικλής Ακρίβος, Καθηγητής
akrivos@chem.auth.gr
Τηλ 2310997706

Γραμματεία Εργαστηρίου

Όνομα Γραμματέως
Τηλ. 2310 9999999

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et mi quis nunc congue imperdiet et mattis dui. Vestibulum convallis posuere lorem, non cursus nibh bibendum non. Maecenas non malesuada magna, et tincidunt libero. Proin a dolor mauris. Proin faucibus justo et pretium suscipit. Praesent sagittis neque quis nunc pharetra mattis. Duis tristique accumsan felis quis facilisis. Vestibulum rhoncus risus at eros hendrerit, sit amet scelerisque arcu vulputate.

Fusce eget erat ut nunc egestas aliquam. Etiam velit ipsum, tempus et justo dictum, vulputate porta felis. Nullam efficitur dolor in faucibus suscipit. Cras pulvinar sollicitudin dui et pharetra. Nulla eu quam sed massa auctor laoreet quis id orci. Donec pulvinar elit sit amet condimentum condimentum. Ut turpis mauris, placerat sed porta id, egestas in massa. Sed vehicula, lorem eget vehicula elementum, mi lacus vestibulum ex, in euismod lacus turpis a magna. Vivamus quis accumsan sem, nec hendrerit lacus. Aliquam blandit commodo hendrerit.

Ut egestas nibh non erat vestibulum, at vulputate ante dapibus. In vel massa eget sem porta imperdiet. Nam tincidunt ante diam, id blandit enim iaculis dignissim. Maecenas quis porttitor velit, in eleifend tortor. In egestas orci at purus malesuada cursus. Donec quis condimentum mauris. Etiam elit mi, efficitur eu convallis id, placerat vitae risus. Donec accumsan dolor sit amet magna aliquam sodales. Quisque hendrerit consequat quam, ac laoreet enim dictum eget. Mauris et eros posuere, hendrerit lacus quis, scelerisque enim.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Αγγαρίδης Παναγιώτης Αγγαρίδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής /τρια 231-099-7437
Ακρίβος Περικλής Ακρίβος Περικλής Καθηγητής /τρια 231-099-7706
Ασλανίδης Παρασκευάς Ασλανίδης Παρασκευάς Καθηγητής /τρια 231-099-7694
Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Καθηγητής /τρια 231-099-7876
Λαζαρίδης Θεόδωρος Λαζαρίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής /τρια 231-099-7853
Νόλη Φωτεινή Νόλη Φωτεινή Αναπληρωτής Καθηγητής /τρια 231-099-7997
Χατζηδημητρίου Αντώνιος Χατζηδημητρίου Αντώνιος Αναπληρωτής Καθηγητής /τρια 231-099-7748
Ψωμάς Γεώργιος Ψωμάς Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής /τρια 231-099-7790
Γραμματεία Τμήματος2019-02-13T12:08:39+03:00

Προϊσταμένη

Λυδία Σταυρακάκη, 2310997680, orfeas@chem.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές

Βαρβάρα Δόντσιου, 2310997650 (60), vdontsiou@chem.auth.gr

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές

Σοφία Κορναράκη, 2310997670, kornaraki@chem.auth.gr

Δηλώσεις Μαθημάτων, Εύδοξος, Οικονομικά

Άννα Χαδιά, 2310997570, akchadia@chem.auth.gr

Πρωτόκολλο

Μαρία Καφαντάρη, 2310997640, mkafantari@chem.auth.gr

Διακίνηση εγγράφων

Σταματία Αντωνίου, 2310997728

Κατάλογος Στοιχείων Προσωπικού2019-02-19T17:43:25+03:00

Επίθετο Όνομα Ιδιότητα Μονάδα Email Τηλέφωνο
Αβρανάς Αντώνιος Καθηγ. Εργ. Φυσικής Χημείας avranas@chem.auth.gr 2310997686
Ακρίβος Περικλής Καθηγ. Εργ. Ανόργανης Χημείας akrivos@chem.auth.gr 2310997706
Ανθεμίδης Αριστείδης Καθηγ. Εργ. Αναλυτικής Χημείας anthemid@chem.auth.gr 2310997826
Ασλανίδης Παρασκευάς Καθηγ. Εργ. Ανόργανης Χημείας aslanidi@chem.auth.gr 2310997694
Αχιλιάς Δημήτριος Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας axilias@chem.auth.gr 2310997822
Βουτσά Δήμητρα Καθηγ. Εργ. Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος dvoutsa@chem.auth.gr 2310997858
Γάλλιος Γεώργιος Καθηγ. Εργ. Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας gallios@chem.auth.gr 2310997716
Γάλλος Ιωάννης Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημείας igallos@chem.auth.gr 2310997714
Γηρούση Στέλλα Καθηγ. Εργ. Αναλυτικής Χημείας girousi@chem.auth.gr 2310997722
Γιαννακουδάκης Ανδρέας Καθηγ. Εργ. Χημικής Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία andreasj@chem.auth.gr 2310997683
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Καθηγ. Εργ. Χημικής Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία panjian@chem.auth.gr 2310997724
Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη Καθηγ. Εργ. Ανόργανης Χημείας samkat@chem.auth.gr 2310997876
Ζαχαριάδης Γεώργιος Καθηγ. Εργ. Αναλυτικής Χημείας zacharia@chem.auth.gr 2310997707
Ζουμπούλης Αναστάσιος Καθηγ. Εργ. Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας zoubouli@chem.auth.gr 2310997794
Ζώτου Αναστασία-Στέλλα Καθηγ. Εργ. Αναλυτικής Χημείας azotou@chem.auth.gr 2310997746
Θεοδωρίδης Γεώργιος Καθηγ. Εργ. Αναλυτικής Χημείας gtheodor@chem.auth.gr 2310997718
Καραπάντσιος Θεόδωρος Καθηγ. Εργ. Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας karapant@chem.auth.gr 2310997772
Κιοσέογλου Βασίλειος Καθηγ. Εργ. Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων kiosse@chem.auth.gr 2310997834
Κουμπής Αλέξανδρος Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημείας akoumbis@chem.auth.gr 2310997839
Κώστογλου Μαργαρίτης Καθηγ. Εργ. Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας kostoglu@chem.auth.gr 2310997767
Λαζαρίδης Νικόλαος Καθηγ. Εργ. Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας nlazarid@chem.auth.gr 2310997807
Λίτινας Κωνσταντίνος Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημείας klitinas@chem.auth.gr 2310997864
Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ελισάβετ Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημείας malamido@chem.auth.gr 2310997874
Μπικιάρης Δημήτριος Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας dbic@chem.auth.gr 2310997812
Πανταζάκη Αναστασία Καθηγ. Εργ. Βιοχημείας natasa@chem.auth.gr 2310997838
Παπαδογιάννης Ιωάννης Καθηγ. Εργ. Αναλυτικής Χημείας papadoya@chem.auth.gr 2310997793
Παπαδόπουλος Νικόλαος Καθηγ. Εργ.Χημικής Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία npapado@chem.auth.gr 2310997735
Παπουτσής Αχιλλέας Καθηγ. Εργ. Φυσικής Χημείας achille@chem.auth.gr 2310997755
Παππά-Λουΐζη Αδριανή Καθηγ. Εργ. Φυσικής Χημείας apappa@chem.auth.gr 2310997765
Πούλιος Ιωάννης Καθηγ. Εργ. Φυσικής Χημείας poulios@chem.auth.gr 2310997785
Σαζού Δήμητρα Καθηγ. Εργ. Φυσικής Χημείας sazou@chem.auth.gr 2310997813
Σαμανίδου Βικτωρία Καθηγ. Εργ. Αναλυτικής Χημείας samanidu@chem.auth.gr 2310997698
Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Καθηγ. Εργ. Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος csamara@chem.auth.gr 2310997805
Σιγάλας Μιχαήλ Καθηγ. Εργ. Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας sigalas@chem.auth.gr 2310997815
Σπαθής Παναγιώτης Καθηγ. Εργ. Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας spathis@chem.auth.gr 2310997835
Σωτηρόπουλος Σωτήριος Καθηγ. Εργ. Φυσικής Χημείας eczss@chem.auth.gr 2310997742
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος Καθηγ. Εργ. Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας ktrianta@chem.auth.gr 2310997730
Τσιμίδου Μαρία Καθηγ. Εργ. Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων tsimidou@chem.auth.gr 2310997796
Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα Καθηγ. Εργ. Βιοχημείας tcholi@chem.auth.gr 2310997806
Αρζόγλου Παντελεήμων Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Βιοχημείας arzoglou@chem.auth.gr 2310997881
Βαρέλλα Ευαγγελία Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημείας varella@chem.auth.gr 2310997704
Γιαννακούρος Θωμάς Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Βιοχημείας giannako@chem.auth.gr 2310997702
Δεληγιάννη-Γιαννακουδάκη Ελένη Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας lenadj@chem.auth.gr 2310997808
Ζιώγας Ιωάννης Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Φυσικής Χημείας ziogas@chem.auth.gr 2310997784
Λυκάκης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημείας lykakis@chem.auth.gr 2310997871
Μπλέκας Γεώργιος Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων gblekas@chem.auth.gr 2310997776
Νικολακάκη Ελένη Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Βιοχημείας nikol@chem.auth.gr 2310997726
Νόλη Φωτεινή Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Ανόργανης Χημείας noli@chem.auth.gr 2310997997
Παρασκευοπούλου Αδαμαντίνη Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων adparask@chem.auth.gr 2310997832
Τσιπλακίδης Δημήτριος Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Φυσικής Χημείας dtsiplak@chem.auth.gr 2310997766
Χατζηδημητρίου Αντώνιος Αναπλ. Καθηγ. Εργ. Ανόργανης Χημείας hatzidim@chem.auth.gr 2310997748
Αγγαρίδης Παναγιώτης Επίκ. Καθηγ. Εργ. Ανόργανης Χημείας panosangaridis@chem.auth.gr 2310997437
Γαβριήλ Δημήτριος Επίκ. Καθηγ. Εργ. Φυσικής Χημείας dgavriil@chem.auth.gr 2310997824
Ζωγράφος Αλέξανδρος Επίκ. Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημείας alzograf@chem.auth.gr 2310997870
Καραμάνης Παναγιώτης Επίκ. Καθηγ. Εργ. Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας pkaraman@chem.auth.gr 2310997745
Κατσογιάννης Ιωάννης Επίκ. Καθηγ. Εργ. Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας katsogia@chem.auth.gr 2310997977
Λαζαρίδης Θεόδωρος Επίκ. Καθηγ. Εργ. Ανόργανης Χημείας tlazarides@chem.auth.gr 2310997853
Λαμπροπούλου Δημητρούλα Επίκ. Καθηγ. Εργ. Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος dlambro@chem.auth.gr 2310997687
Μαντζουρίδου Φανή Επίκ. Καθηγ. Εργ. Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων fmantz@chem.auth.gr 2310997774
Νενάδης Νικόλαος Επίκ. Καθηγ. Εργ. Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων niknen@chem.auth.gr 2310997731
Νικολαΐδης Νικόλαος Επίκ. Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας nfnikola@chem.auth.gr 2310997594
Σαρλή Βασιλική Επίκ. Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημείας sarli@chem.auth.gr 2310997840
Σταθάκης Χρήστος Επίκ. Καθηγ. Εργ. Οργανικής Χημείας cstathakis@chem.auth.gr 2310997842
Στεργιόπουλος Θωμάς Επίκ. Καθηγ. Εργ. Φυσικής Χημείας stergt@chem.auth.gr 2310997752
Τζαναβάρας Παρασκευάς Επίκ. Καθηγ. Εργ. Ανόργανης Χημείας ptzanava@chem.auth.gr 2310997804
Χατζηδημητρίου Ευφημία Επίκ. Καθηγ. Εργ. Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων effiehd@chem.auth.gr 2310997823
Ψωμάς Γεώργιος Επίκ. Καθηγ. Εργ. Ανόργανης Χημείας gepsomas@chem.auth.gr 2310997790
Αντωνίου Κυριάκος ΕΔΙΠ Τμήμα Χημείας kyrantoniou@chem.auth.gr 2310997856
Ευγενίδου Ελένη ΕΔΙΠ Τμήμα Χημείας evgenido@chem.auth.gr 2310997446
Κούρας Αθανάσιος ΕΔΙΠ Τμήμα Χημείας akouras@chem.auth.gr 2310997932
Λυκίδου Σμαρώ ΕΔΙΠ Τμήμα Χημείας slykidou@chem.auth.gr 2310997769
Μανώλη Ευαγγελία ΕΔΙΠ Τμήμα Χημείας emanoli@chem.auth.gr 2310997925
Μπρούμα Μαρία ΕΔΙΠ Βιβλιοθήκη brouma@chem.auth.gr 2310997837
Ορδούδη Στεργιανή ΕΔΙΠ Τμήμα Χημείας steord@chem.auth.gr 2310997847
Παπή Ρηγίνη ΕΔΙΠ Τμήμα Χημείας rigini@chem.auth.gr 2310997878
Πελέκα Ευφροσύνη ΕΔΙΠ Τμήμα Χημείας peleka@chem.auth.gr 2310997836
Προχάσκα Χαρίκλεια ΕΔΙΠ Τμήμα Χημείας prohaska@chem.auth.gr 2310997875
Φωτόπουλος Απόστολος ΕΔΙΠ Τμήμα Χημείας afotopou@chem.auth.gr 2310995290
Χαριστός Νικόλαος ΕΔΙΠ Τμήμα Χημείας nicharis@chem.auth.gr 2310997801
Γαρταγάνη Χριστίνα ΕΤΕΠ Εργ. Οργανικής Χημείας xgarta@chem.auth.gr 2310997846
Ζαριφέ Φωτεινή ΕΤΕΠ Εργ. Βιοχημείας zarife@chem.auth.gr 2310997697
Ζούγρου Φωτεινή ΕΤΕΠ Εργ. Αναλυτικής Χημείας fzougrou@chem.auth.gr 2310997866
Ιωάννου Κωνσταντίνος ΕΤΕΠ Εργ. Βιοχημείας ioannou@chem.auth.gr 2310997768
Καραπετσά Χριστίνα ΕΤΕΠ Εργ. Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος και Τομέας ΓΑΧ karape@chem.auth.gr 2310997747
Μπίκα Βασιλική ΕΤΕΠ Βιβλιοθήκη vmpika@chem.auth.gr 2310997717
Κουταλάς Βασίλειος Διδάσκων Εργ. Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας bkoutalas@chem.auth.gr 2310997803
Αντωνίου Σταματία Δοικ. Υπ. Γραμματεία Τμήματος 2310997728
Δόντσιου Βαρβάρα Δοικ. Υπ. Γραμματεία Τμήματος vdontsiou@chem.auth.gr 2310997650(60)
Δημουλιά Θεοδώρα Δοικ. Υπ. Γραμματεία Τμήματος thdimoul@chem.auth.gr 2310997650
Καφαντάρη Μαρία Δοικ. Υπ. Γραμματεία Τμήματος mkafantari@chem.auth.gr 2310997640
Κορναράκη Σοφία Δοικ. Υπ. Γραμματεία Τμήματος kornaraki@chem.auth.gr 2310997670
Σταυρακάκη Λυδία Δοικ. Υπ. Γραμματεία Τμήματος orfeas@chem.auth.gr 2310997680
Χαδιά Άννα Δοικ. Υπ. Γραμματεία Τμήματος akchadia@chem.auth.gr 2310997570

ΕΔΙΠ: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, ΕΤΕΠ: Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

test staff filter2018-12-06T23:47:23+03:00

[searchandfilter taxonomies=”labs”]

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΩΝΟ EMAIL
Angaridis Panagiotis Angaridis Panagiotis 231-099-7437 panosangaridis@chem.auth.gr
Dendrinou-Samara Aikaterini Dendrinou-Samara Aikaterini 231-099-7876 samkat@chem.auth.gr
Lazaridis Theodoros Lazaridis Theodoros 231-099-7853 tlazarides@chem.auth.gr
Αβρανάς Αντώνιος Αβρανάς Αντώνιος Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Φυσικής Χημείας 231-099-7686 avranas@chem.auth.gr
Αγγαρίδης Παναγιώτης Αγγαρίδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7437 panosangaridis@chem.auth.gr
Ακρίβος Περικλής Ακρίβος Περικλής Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7706 akrivos@chem.auth.gr
Ασλανίδης Παρασκευάς Ασλανίδης Παρασκευάς Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7694 aslanidi@chem.auth.gr
Γαβριήλ Δημήτριος Γαβριήλ Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Φυσικής Χημείας 231-099-7824 dgavriil@chem.auth.gr
Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7876 samkat@chem.auth.gr
Ζιώγας Ιωάννης Ζιώγας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Φυσικής Χημείας 231-099-7784 ziogas@chem.auth.gr
Λαζαρίδης Θεόδωρος Λαζαρίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7853 tlazarides@chem.auth.gr
Νόλη Φωτεινή Νόλη Φωτεινή Αναπληρωτής Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7997 noli@chem.auth.gr
Παπουτσής Αχιλλέας Παπουτσής Αχιλλέας Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Φυσικής Χημείας 231-099-7755 achille@chem.auth.gr
Παππά – Λουΐζη Αδριανή Παππά – Λουΐζη Αδριανή Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Φυσικής Χημείας 231-099-7765 apappa@chem.auth.gr
Πούλιος Ιωάννης Πούλιος Ιωάννης Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Φυσικής Χημείας 231-099-7785 poulios@chem.auth.gr
test staff list2018-12-06T23:47:32+03:00
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΩΝΟ EMAIL
Αγγαρίδης Παναγιώτης Αγγαρίδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7437 panosangaridis@chem.auth.gr
Ακρίβος Περικλής Ακρίβος Περικλής Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7706 akrivos@chem.auth.gr
Ασλανίδης Παρασκευάς Ασλανίδης Παρασκευάς Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7694 aslanidi@chem.auth.gr
Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Δενδρινού – Σαμαρά Αικατερίνη Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7876 samkat@chem.auth.gr
Λαζαρίδης Θεόδωρος Λαζαρίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7853 tlazarides@chem.auth.gr
Νόλη Φωτεινή Νόλη Φωτεινή Αναπληρωτής Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7997 noli@chem.auth.gr
Χατζηδημητρίου Αντώνιος Χατζηδημητρίου Αντώνιος Αναπληρωτής Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7748 hatzidim@chem.auth.gr
Ψωμάς Γεώργιος Ψωμάς Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής /τρια Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 231-099-7790 gepsomas@chem.auth.gr
Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.2018-11-29T17:07:41+03:00

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Η εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Χημείας διέπεται από τον παρακάτω σχετικό κανονισμό του Α.Π.Θ.

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Α.Π.Θ.

Σχετικά  έντυπα

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Εντύπου Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Χρήσιμα έντυπα σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Χημείας2018-12-21T11:28:51+03:00

Χρήσιμα έντυπα σχετικά με τις Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Προπτυχιακές Σπουδές

Έντυπο εγγραφής σε εξάμηνο

Έντυπο εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων

Έντυπο δήλωσης προαιρετικών μαθημάτων

Έντυπο αίτησης ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών

Έντυπο αίτησης αναγνώρισης μαθήματος

Έντυπο αίτησης χορήγησης πιστοποιητικών – βεβαιώσεων

Έντυπο αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού καλής επίδοσης για στεγαστικό επίδομα

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης διαγραφής μαθημάτων επιλογής κατεύθυνσης μετά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης μη ανάληψης εκπόνηση θέματος πτυχιακής εργασίας

Πρότυπο έγγραφο αλλαγής πτυχιακής εργασίας

Πρότυπο έγγραφο αλλαγής επιβλέποντα/ουσας και αντικατάστασης πτυχιακής εργασίας

Έντυπο αίτησης παράτασης παρουσίασης πτυχιακής εργασίας

Έντυπο αίτησης αναστολής φοίτησης
 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Έντυπο αίτησης παράτασης σπουδών μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας

Έντυπο αίτησης αναστολής σπουδών μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας

Πρότυπο έγγραφο πρότασης ορισμού 3μελούς εξεταστικής επιτροπής μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας

Οδηγίες για την έντυπη μορφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Πρότυπο πρώτων σελίδων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Πρότυπο βαθμολογίου για μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Έντυπο αίτησης διαγραφής μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας
 

Διδακτορικές Σπουδές

Έντυπο αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Πρότυπο εισήγησης επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας για την αποδοχή υποψήφιου/ας διδάκτορος

Πρότυπο έγγραφο ορισμού θέματος διδακτορικής διατριβής

Πρότυπο έγγραφο τροποποίησης θέματος διδακτορικής διατριβής

Έντυπο αίτησης παράτασης σπουδών υποψήφιου/ας διδάκτορος

Έντυπο αίτησης αναστολής σπουδών υποψήφιου/ας διδάκτορος

Έντυπο αίτησης διαγραφής υποψήφιου/ας διδάκτορος

Πρότυπο πρώτων σελίδων της διδακτορικής διατριβής

Πρότυπο έγγραφο ορισμού 7μελούς εξεταστικής επιτροπής διδακτορικής διατριβής

Πρότυπο πρακτικού αξιολόγησης διδακτορικής διατριβής από 7μελή εξεταστική επιτροπή

Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Χημείας, Α.Π.Θ2019-03-16T21:15:34+03:00

Μονοτμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΜΣ «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον»

Ειδικεύσεις:

Α. Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση

Β. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων

Γ. Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ:  ΦΕΚ 2372/21-6-2018

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»

Ειδικεύσεις: Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2622/5-7-2018

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

 

ΠΜΣ «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση»

Ειδικεύσεις:

Α. Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση

Β. Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2657/6-7-2018

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

 

ΠΜΣ «Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές»

Ειδικεύσεις:

Α. Ανόργανες Ενώσεις, Υλικά και Εφαρμογές

Β. Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές

Γ. Βιοχημεία

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2622/5-7-2018/Β

 

ΠΜΣ «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές»

Ειδικεύσεις:

Α. Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία

Β. Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών

Γ. Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζωοτροφών

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2633/5-7-2018

 

Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Ειδικεύσεις: 

A. Διδακτική της Χημείας

B. Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Γ. Διδακτική της Χημείας

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 3035/27-7-2018

Κανονισμός ΠΜΣ: ΦΕΚ 3213/6-9-2018

 

ΔΠΜΣ «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Ειδικεύσεις: Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: ΦΕΚ 2669/6-7-2018

 

Erasmus Mundus ΠΜΣ «Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος»

Ειδικεύσεις: Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος

Ιστοσελίδα ΠΜΣ

 

Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ

ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών

Προκήρυξη επιλογής υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής εαρινού εξαμήνου 2018-19

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ2019-03-13T20:33:09+03:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περισσότερες Ανακοινώσεις
Το Τμήμα Χημείας2019-01-11T19:25:29+03:00

Το αντικείμενο της Χημείας διδάσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1927-28.

Το εργαστήριο Γενικής Χημείας της Φυσικομαπηματικής Σχολής σε φωτογραφία του 1937 (Φωτογραφικό αρχείο Αν. Κουκιόγλου

Ο καθηγητής Τρύφων Καραντάσης ήταν ο πρώτος που δίδαξε το αντικείμενο της Γενικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο.

Στη δεκαετία του 1940 δημιουργήθηκαν τα τρία βασικά εργαστήρια, της Ανόργανης, Οργανικής και Φυσικής Χημείας με πρώτους καθηγητές τους Κων/νο Καβασιάδη, Γέωργιο Βάρβογλη και Λέανδρο Καπάτο αντίστοιχα. Τα εργαστήρια αυτά αποτέλεσαν τη βάση του Τμήματος Χημείας που ιδρύθηκε το 1943 ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

Τους πρώτους αυτούς καθηγητές συνεπικούρησαν οι Κων/νο Βασιλειάδης, Εμμανουήλ Βογιατζάκης και Γεώργιος Τσατσαρώνης, που ήταν οι πρώτοι καθηγητές των εργαστηρίων της Αναλυτικής Χημείας, της Ανόργανης και Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας που δημιουργήθηκαν αργότερα.

Αυτοί οι πρωτοπόροι της διδασκαλίας και έρευνας στο χώρο της Χημείας, κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του τμήματος. Οι βοηθοί τους κατέχουν σήμερα τις θέσεις των καθηγητών στο Τμήμα και το έχουν οδηγήσει σε κορυφαία θέση μεταξύ των αντίστοιχων τμημάτων της χώρας. Στο πρόσφατο παρελθόν δημιουργήθηκαν νέα εργαστήρια με αντικείμενο τη Βιοχημεία, τη Χημεία Τροφίμων, την Εφαρμοσμένη Κβαντική Χημεία και τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό το Τμήμα Χημείας καλύπτει σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τομέων του αντικειμένου της Χημείας.