Θεσσαλονίκη, 3-11-2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το αριθμ. 354/20.10.2020 έγγραφο, με θέμα: «Παρο­χή οδη­γιών για τη διεξαγωγή Κατατακτήριων Εξετάσεων, κατά το ακαδη­μαϊ­κό έτος 2020-2021, σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο δια­σποράς του κορωνοϊού, που εφαρμόζονται στα Ανώτατα Εκπαιδευ­τικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)», του Υφυ­πουργού Παι­δείας και Θρησκευμάτων, αρμό­διου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Β. Διγαλάκη, η Γραμμα­τεία του Τμήματος Χημείας ανακοινώνει τα κάτωθι για τη διεξαγωγή των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

α) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποσταλούν, κατά το χρονικό διάστημα 1-20/11/2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, μόνο μέσω ηλεκ­τρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail:   akesoglou@chem.auth.gr

β) Η διεξαγωγή των εξετάσεων, λόγω της υπαγωγής της περιφε­ρειακής ενότητας Θεσσαλονίκης σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο (Covid-19), αναβάλλεται προσωρινά και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφε­ρειακή ενότητα υπαχθεί σε χαμη­λότερο επιδημιολογικό επίπεδο.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2020-21 (2)