Στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για την ενίσχυση ΜΕ, η Αντιπρυτανεία Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ,  μέσω του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, αναλαμβάνει μία νέα πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των Επιστημονικών Υπευθύνων (ΕΥ), μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών μονάδων. Σύμφωνα με την Προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, η κινητικότητα των ΕΥ απαιτείται, λόγω του ότι κρίνεται σημαντική τόσο για την εξέλιξή τους, όσο και για τη διεύρυνση των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων και τη δημιουργία νέων συνεργειών και συνεργασιών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με την Πρόσκληση, απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην Προκήρυξη είναι η/ο ΜΕ-ΕΥ να μην έχει απασχοληθεί για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής Προτάσεων σε ερευνητικό έργο στον ΦΥ του έργου (δηλ. στην ίδια ερευνητική ομάδα/εργαστήριο/σπουδαστήριο/κλινική) με οποιαδήποτε ιδιότητα και αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης υποτροφίας από οποιονδήποτε Φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η εκπλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης θα δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση της/του ΜΕ-ΕΥ και θα ελέγχεται από την οικεία Επιτροπή Αξιολόγησης.

Για το λόγο αυτό, καλούμε όλες και όλους τις/τους ΜΕ-ΕΥ, να συμπληρώσουν τη Φόρμα Καταγραφής Επιστημονικών Ενδιαφερόντων που θα βρουν εδώ: https://forms.gle/TbfW6HZ1SVDZwiUaA, με σκοπό να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με όσες/όσους ΕΥ επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση στη συγκεκριμένη πρόσκληση, αλλά δεν έχουν εδραιωμένες συνεργασίες και επαφές με άλλες ερευνητικές ομάδες και Μέλη ΔΕΠ, από συναφή εργαστήρια, σπουδαστήρια ή και κλινικές του ΑΠΘ.

Με τη συμπλήρωση της συγκεκριμένης φόρμας, οι ΕΥ, συναινούν στο διαμοιρασμό των στοιχείων που θα δηλωθούν, με πιθανές/ους ενδιαφερόμενες/ους, δυνητικές/ούς συνεργάτιδες/ες, με σκοπό να διευκολυνθούν και να επιτευχθούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο όλες οι δυνατές συνέργειες και συνεπακόλουθα να υποβληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις προς χρηματοδότηση με ΦΥ το ΑΠΘ.

Οι ΕΥ που ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα, έως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23.59.