ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

με τίτλο

 «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το  ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.  Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (MSc in Applied Informatics).

Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους φοιτητές. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή και η διεξαγωγή των μαθημάτων υποστηρίζεται με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.

Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, και ΣΑΑ. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που επιδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ειδικότερα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ειδικευτούν στις τελευταίες εξελίξεις της Επιστήμης των Υπολογιστών.
 • Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που θέλουν να ειδικευτούν στην Πληροφορική.
 • Πτυχιούχους Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων και Α.Τ.Ε.Ι. που επιζητούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που σπούδασαν.
 • Αποφοίτους Τμημάτων με αντικείμενο διαφορετικό της Πληροφορικής, που όμως χρειάζονται υπόβαθρο στις επιστήμες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν ακόμη και τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύφους 3600 ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17 σε ποσοστό ως 30% των εισακτέων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://api-msc.e-ce.uth.gr/ από την 15η Απριλίου 2019 έως και την 6η Σπτεμβρίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίο/ δίπλωμα, τίτλος άλλου Π.Μ.Σ., κ.λπ.).
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.
 4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό, αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
 5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα του επαγγελματικού τους χώρου.
 6. Βιογραφικό σημείωμα.
 7. Κάθε άλλο στοιχείο που -κατά τη γνώμη των υποψηφίων- θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία ή/και συνέδρια ή/και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες Ι.Κ.Υ. ή άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, βραβεία σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια, αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα

http://api-msc.e-ce.uth.gr/

ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος. Υπεύθυνη: Κουγιουμτζίδου Ελένη (Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934, Fax 24210-74997, email: pgsec@ece.uth.gr).

Η Διευθύντρια  του Π.Μ.Σ.

Αν. Καθηγήτρια Τσομπανοπούλου Παναγιώτα

 

api-msc-2019_2020(1)