Πληροφορηθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για το συνέδριο που οργανώνουν τα Εργαστήρια της Βιοχημείας και της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας του Τμήματος της Ιατρικής.

https://www.premium-events.gr/2019congress/2019_21-6.html