Home | | ENGLISH   
 
 > ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ > ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ > Βουτσά Δήμητρα
   
 
 
 Βουτσά Δήμητρα, Καθηγήτρια
Εργαστήριο: Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
 
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
54124, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2310997858
dvoutsa@chem.auth.gr
 
 
Κάντε click για άνοιγμα
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Mελέτη της τύχης και της συμπεριφοράς οργανικών ενώσεων που εμφα­νίζουν τοξική και ενδοκρινική δράση στο περιβάλλον (οργανο­χλω­ριω­μένες ενώσεις, δισφαινόλη, οιστρογόνα, φυτοφάρμακα, φαρ­μα­κευ­τικές ενώσεις,)
  • Μελέτη του σχηματισμού και της απομάκρυνσης των παραπροϊόντων απο­λύμανσης κατά την επεξεργασία επιφανειακών νερών και αποβλήτων.
  • Μελέτη της παρουσίας βαρέων μετάλλων – τοξικών στοιχείων σε περιβαλ­λο­­ντικά συστήματα.
  • Ενώσεις αζώτου και φωσφόρου σε νερά. Αξιολόγηση της τρο­φικής κατάσταση του αποδέκτη.
  • Έλεγχος ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών νερών.
  • Απομάκρυνση τοξικών στοιχείων και οργανικών ρύπων με προσροφητικές και οξειδωτικές μεθόδους
  • Ρύπανση της ατμόσφαιρας από σωματιδιακούς ρύπους και χαρακτηρισμός της ρύπανσης (βαρέα μέταλλα, ιόντα, οργανικοί ρύποι)
  • Εκτίμηση της επικινδυνότητας στερεών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων για ασφαλή διαχείρισή τους

Βιογραφικά στοιχεία και αναλυτικό ερευνητικό έργο: http://users.auth.gr/dvoutsa/

 
 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
1. I. Pantelaki, A. Papatzelou, D. Balla, A. Papageorgiou, D. Voutsa 
"Characterization of dissolved organic carbon in rainwater of an urban/coastal site in Mediterranean area.", Sci. Total Environ. , 627, 1433-1441 , (2018)
2. A. Papageorgiou, S.K. Stylianou, P. Kaffes, A.I. Zouboulis, D. Voutsa 
"Effects of ozonation pretreatment on natural organic matter and wastewater derived organic matter. Possible implications on the formation of ozonation by-products.", Chemosphere, 170, 33-40, (2017)
3. E.Terzopoulou, D. Voutsa 
"Study of persistent toxic pollutants in a river basin-ecotoxicological risk assessment", Ecotoxicology, 26, 625-638 , (2017)
4. Pantelaki I, Voutsa D 
"Formation of iodinated THMs during chlorination of water and wastewater in the presence of different iodine sources. ", Sci Total Environ., 613-6, 389-397, (2017)
5. Balla D, Voutsa D, Samara C. 
"Study of polar organic compounds in airborne particulate matter of a coastal urban city. ", Environ Sci Pollut Res Int. , doi: , -, (2017)
6. A. Besis, A. Tsolakidou , D. Balla, C. Samara, D. Voutsa, A. Pantazaki , T. Choli-Papadopoulou , T. S. Lialiaris 
"Toxic organic substances and marker compounds in size-segregated urban particulate matter - Implications for involvement in the in vitro bioactivity of the extractable organic matter ", Environmental Pollution,  230 , 758-774, (2017)
7. AC. Arampatzidou, D Voutsa, EA. Deliyanni, KA. Matis 
"Adsorption of endocrine disruptor bisphenol A by carbonaceous materials: influence of their porosity and specific surface area ", Desalination and Water Treatment, 76, 232–240, (2017)
8. E. Diapouli, M. Manousakas, S. Vratolis, V. Vasilatou, Th Maggos, D. Saraga, Th Grigoratos, G. Argyropoulos, D. Voutsa, C. Samara, K. Eleftheriadis  
"Evolution of air pollution source contributions over one decade, derived by PM10 and PM2.5 source apportionment in two metropolitan urban areas in Greece ", Atmospheric Environment , 164, 416-430, (2017)
9. A. Besis, G. Lammel, P. Kukučka, C. Samara, A. Sofuoglu, Y. Dumanoglu, K. Eleftheriadis, G. Kouvarakis, S.C. Sofuoglu, V. Vassilatou, D. Voutsa 
"Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in background air around the Aegean: implications for phase partitioning and size distribution ", Environ Sci Pollut Res, -,  DOI 10.1007/s11356-, (2017)
10. A. Papageorgiou, N. Papadakis, D. Voutsa  
"Fate of natural organic matter at a full-scale Drinking Water Treatment Plant in Greece", Environmental Science and Pollution Research, 23, 1841-1851, (2016)
11. Evangelia Terzopoulou, Dimitra Voutsa 
"Active and passive sampling for the assessment of hydrophilic organic contaminants in a river basin-ecotoxicological risk assessment", Environomental Science and Pollution Research, 23, 5577-5591, (2016)
12. G. Argyropoulos, A. Besis, D. Voutsa, C. Samara, MH Sowlat, S Hasheminassab, C. Sioutas 
"Source apportionment of the redox activity of urban quasi-ultrafine particles (PM0.49) in Thessaloniki following the increased biomass burning due to the economic crisis in Greece ", Sci Total Environ, , 568, 124-136 , (2016)
13. E.Velali, E. Papachristou , A. Pantazaki, T. Choli-Papadopoulou, S. Planou, A. Kouras, E. Manoli, A. Besis, D. Voutsa, C. Samara 
"Redox activity and in vitro bioactivity of the water-soluble fraction of urban particulate matter in relation to particle size and chemical composition ", Environmental Pollution, 208, 774-786, (2016)
14. E.Velali, E. Papachristou , A. Pantazaki, T. Choli-Papadopoulou, N. Argyrou, T. Tsourouktsoglou, S. Lialiaris, A. Constantinidis, D. Lykidis, TS Lialiaris, A. Besis, D. Voutsa, C. Samara 
"Cytotoxicity and genotoxicity induced in vitro by solvent-extractable organic matter of size-sefregated urban particulate matter ", Environmental Pollution, 218, 1350-1362, (2016)
15. C. Samara, N. Kantiranis, P. Kollias, S. Planou, A. Kouras, A. Besis, E. Manoli, D. Voutsa 
"Spatial and seasonal variations of chemical, mineralogical and mosphological features of quasi-ultrafine particles (PM0.49) at urban sites ", Sci Total Environ , 553, 392-403 , (2016)
16. G.Argyropoulos, C.Samara, D.Voutsa, A.Kouras, E.Manoli, A.Voliotis, A.Tsakis, L.Chasapidis, A.Konstandopoulos, K.Eleftheriadis  
"Concentration levels and source apportionment of ultrafine particles in road microenvironments ", Atmospheric Environment, 129,  68-78, (2016)
17. A. Besis, C.Samara, D. Voutsa 
"Atmospheric occurrence and gas-particle partitioning of PBDEs at industrial, urban and suburban sites of Thessaloniki, northern Greece: Implications for human health ", Environmental Pollution, 215, 113-124 , (2016)
18. Athanasios Besis, Elisavet Botsaropoulou, Dimitra Voutsa, Constantini Samara 
"Particle-size distribution of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the urban agglomeration of Thessaloniki, northern Greece.", Atmospheric Environment , 104, 176-185, (2015)
19. E.Terzopoulou, D. Voutsa, G. Kaklamanos 
"A multi-residue method for determination of 70 organic micropollutants in surface waters by solid-phase extraction followed by gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry.", Environmental Science and Pollution Research, 22, 1095-1112, (2015)
20. D. Voutsa, A. Anthemidis, G. Jiakisikli, K. Mitani, A. Besis, A. Tsolakidou, C. Samara 
"Size distribution of total and water soluble fractions of particle bound elements - Assessment of possible risks via inhalation", Environmental Science and Pollution Research, 22, 13412-13426, (2015)
21. G. Lammel, O. Audy, A.Besis, C. Efstathiou, K. Eleftheriadis, J.Kohoutek, P. Kukučka, M. D. Mulder, P.Přibylová, R. Prokeš, T.P. Rusina, C.Samara, A. Sofuoglu, S.C. Sofuoglu, Y. Taşdemir, V. Vassilatou, D. Voutsa, B.Vrana 
"Air and seawater pollution and air–sea gas exchange of persistent toxic substances in the Aegean Sea: spatial trends of PAHs, PCBs, OCPs and PBDEs", Environmental Science and Pollution Research, 22, 11301-11313, (2015)
22. D. Voutsa, C. Samara, E. Manoli, D. Lazarou, P. Tzoumaka 
"Ionic composition of PM2.5 at urban sites of northern Greece- Secondary inorganic aerosol formation.", Environmental Science and Pollution Research, 21, 4995-5006, (2014)
23. Samara C, Voutsa D, Kouras A, Eleftheriadis K, Maggos T, Saraga D., Petrakakis M  
"Organic and elemental carbon associated to PM10 and PM2.5 at urban sites of northern Greece", Environmental Science and Pollution Research, 21, 1769-1785, (2014)
24. K. Nödler, D. Voutsa, T. Licha 
"Polar organic micropollutants compounds in the coastal waters environment", Marine Pollution Bulletin , 85, 55-59, (2014)
25. D. Balla, A. Papageorgiou, D. Voutsa 
"Carbonyl compounds and dissolved organic carbon in rainwater of an urban atmosphere", Environmental Science and Pollution Research , 21, 12062-12073, (2014)
26. T. Grigoratos, C. Samara, D. Voutsa, E. Manoli, A. Kouras 
"Chemical composition and mass closure of ambient coarse particles at traffic and urban-background sites in Thessaloniki, Greece", Environmental Science and Pollution Research, 21, 7708-7722, (2014)
27. A. Papageorgiou, D. Voutsa, N. Papadakis 
"Occurence and fate of ozonation by-products at a full scale drinking water treatment plant", Science of the Total Environment, 481, 392-400, (2014)
28. Saffari A, Daher N, Samara C, Voutsa D, Kouras A, Manoli E, Karagkiozidou O, Vlachokostas C, Moussiopoulos N, Shafer MM, Schauer JJ, Sioutas C 
"Increased biomass burning due to the economic crisis in Greece and its adverse impact on winter-time air quality in Thessaloniki. ", Environmental Science & Technolology , 47, 13313−13320 , (2013)
29. Karsten Nodler, Tobias Licha, Dimitra Voutsa  
"Twenty years later – Atrazine concentrations in selected coastal waters of the Mediterranean and the Baltic Sea", Marine Pollution Bulletin , 70, 112-118, (2013)
30. A. Arditsoglou, D. Voutsa 
"Occurence and partitioning of endocrine-disrupting compounds in the marine environment of Thermaikos Gulf, Northern Aegean Sea, Greece. ", Marine Pollution Bulletin, 64(11, 2443-52, (2012)
31. D. Amiridou, D. Voutsa 
"Alkylphenols and phthalates in bottled waters", Journal of Hazardous Materials, 185, 281-286, (2011)
32. M. Salapasidou, C. Samara, D. Voutsa  
"Endocrine disrupting compounds in the atmosphere of the urban area of Thessaloniki, Greece.", Atmospheric Environment , 45 (2, 3720-3729 , (2011)
33. A. Arditsoglou, D. Voutsa 
"Partitioning of EDCs in inland waters and wastewaters in the coastal area of Thessaloniki, Northern Greece.", Environmental Science and Pollution Research, 17, 529-538, (2010)
34. M. Biterna, L. Antonoglou, E. Lazou, D. Voutsa 
"Arsenite removal from waters by zero valent iron: batch and column tests", Chemosphere, 78, 7-12, (2010)
35. E. Dotsika, D. Poutoukis, W. Kloppmann, C. Guerrot, D. Voutsa, Th. Kouimtzis 
" The use of O, H, B, Sr and S isotopes for tracing the origin of dissolved boron in groundwater in Central Macedonia, Greece.", Applied Geochemistry,  25, 1783-1796, (2010)
36. C. Violintzis, A. Arditsoglou, D. Voutsa 
"Elemental composition of suspended particulate matter and sediments in the coastal area of Thermaikos Bay, Greece: Delineating the impact of inland waters and wastewaters", Journal of Hazardous Materials, 166, 1250-1260, (2009)
37. D. Voutsa, E. Dotsika, A. Kouras, D. Poutoukis, Th. Kouimtzis 
"Study on distribution and origin of boron in groundwater in the area of Chalkidiki, Northern Greece by employing chemical and isotopic tracers.", Journal of Hazardous Materials, 172, 1264-1272, (2009)
38. A. Arditsoglou, D. Voutsa 
"Determination of Phenolic and Steroid Endocrine Disrupting Compounds in Environmental Matrices ", Environmental Science and Pollution Research, 15(3), 228-236, (2008)
39. A. Arditsoglou, D. Voutsa 
"Passive sampling of selected endocrine disrupting compounds using polar organic chemical integrative samplers ", Environmental Pollution, 156(2, 316-324, (2008)
40. P. Pothitou, D. Voutsa 
"Endocrine disrupting compounds in municipal and industrial wastewater treatment plants in Northern Greece ", Chemosphere, 73(11, 1716-1723, (2008)
41. E. Papadaki , D. Voutsa 
"Arsenic cycling in lakes Volvi and Koronia, Northern Greece. Assessment of arsenic mobility in sediments. ", Fresenius Environmental Bulletin, 16(4), 421-427, (2007)
42. A. Kouras, I. Katsoyiannis, D. Voutsa 
"Distribution of arsenic in groundwater in the area of Chalkidiki, Northern Greece. ", Journal of Hazardous Materials, 147, 890-899, (2007)
43. E. Pertsemli, D. Voutsa 
"Distribution of heavy metals in Lakes Doirani and Kerkini, Northern Greece ", Journal of Hazardous Materials, 148, 529-537, (2007)
44. M. Biterna, A. Arditsoglou, E. Tsikouras, D. Voutsa 
"Arsenate removal by zero valent iron : batch and column tests ", Journal of Hazardous Materials, 149, 548-552, (2007)
45. D. Voutsa, P Hartmann, C. Schaffner, W Giger 
" Benzotriazoles, alkylphenols and bisphenol A in municipal wastewates and in the Glatt River, Switzerland ", Environmental Science & Pollution Research, 13(5), 333-341, (2006)
46. M. Biterna and D. Voutsa 
"Polychlorinated biphenyls in ambient air of NW Greece and in particulate emissions ", Environment International, 31(5), 671-677, (2005)
47. I. Mantis, D. Voutsa, C. Samara 
"Assessment of the environmental hazard from municipal and industrial wastewater treatment sludge by employing chemical and biological methods ", Ecotoxicology and Environmental Safety, 62(3), 397-407, (2005)
48. C. Samara and D. Voutsa 
"Size distribution of airborne particulate matter and associated heavy metals in the roadside environment", Chemosphere, 59(8), 1197-1206, (2005)
49. Petaloti, C., Voutsa, D., Samara, C., Sofoniou, M., Stratis, I., Kouimtzis, Th 
"Nutrient Dynamics in shallow lakes of Northern Greece", Environmental Science and Pollution Research, 11, 11-17, (2004)
50. Voutsa, D., Terzi, H., Muller, L., Samara, C., Kouimtzis, Th. 
"Profile analysis of organic micropollutants in the environment of a coal burning area, NW Greece", Chemosphere, 55, 595-604, (2004)
51. Simeonov, V., Stratis, J.A., Samara, C., Zachariadis, G., Voutsa, D., Anthemidis, A., Sofoniou, M., Kouimtzis, Th. 
"Assessment of the surface water quality in Northern Greece", Water Research, 37, 4119-4124, (2003)
52. Manoli, E., Voutsa, D., Samara, C. 
"Chemical characterization and source identification/apportionment of fine and coarse air particles in Thessaloniki, Greece", Atmoshperic Environment, 36, 949-961, (2002)
53. Kouimtzis, Th., Samara, C., Voutsa, D., Balafoutis, Ch., Muller, L. 
"PCDD/Fs and PCBs in airborne particulate matter of the greater Thessaloniki area, N. Greece", Chemosphere, 47, 193-205, (2002)
54. Voutsa, D., Samara, C. 
"Labile and bioaccessible fractions of heavy metals in the airborne particulate matter from urban and industrial areas", Atmospheric Environment, 36, 3583-3590, (2002)
55. Kaiserli, A., Voutsa, D., Samara, D. 
"Phosphorus fractionation in lake sediments. Lakes Volvi and Koronia, N. Greece", Chemosphere, 46, 1147-1155, (2002)
56. Zambetoglou, K., Voutsa, D., Samara, C. 
"Toxicity and Heavy metal contamination of surficial sediments from the Bay of Thessaloniki (Nortwestern Aegean Sea) Greece", Chemosphere, 49, 17-26, (2002)
57. Voutsa, D., Samara, C., Kouimtzis, Th., Ochsenkuhn, K. 
"Elemental composition of airborne particulate matter in a multi-impacted urban area", Atmospheric Environment, 36, 4453-4462, (2002)
58. Voutsa, D., Manoli, E., Samara, C., Sofoniou, M., Stratis, I. 
"A study of surface water quality in Macedonia, Greece: Speciation of nitrogen and phosphorus", Water, Air, and Soil Pollution, 129, 13-32, (2001)
 
 Ερευνητικά Προγράμματα
1. Μελέτη των παραπροιόντων οζονισμού κατά την επεξεργασία επιφανειακών νερών. Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Δ. Βουτσά
ΕΥΑΘ
2011-2013
2. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην απομάκρυνση του αρσενικού από τα πόσιμα νερά. Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Επιστημονικώς υπεύθυνη: Δ. Βουτσά
Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων/Ειδική Υπηρεσία Χρηματοδότησης ΕΠΕΑΕΚ και Ευρωπαική Ένωση/Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο
2004-2006
3. Μελέτη της παρουσίας και της τύχης οργανικών ενώσεων με τοξική και ορμονική δράση στο παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον. ΠΕΝΕΔ 2005. Επιστημονικώς υπεύθυνη: Δ. Βουτσά
Eυρωπαική Ένωση-Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (75%) και Υπουργείο Ανάπτυξης-Γενική γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (25%)
2005-2007
4. Αn integrated strategy to assess and evaluate water quality of Lake Skodra. SEE-ERA. NET Pilot Joint Call Επιστημονικώς υπεύθυνη: Δ. Βουτσά.
Υπουργείο Ανάπτυξης-Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας και Ευρωπαική Επιτροπή
2007-2008
5. Ρύποι επείγουσας παρακολούθησης ως δείκτες ποιότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Συγκριτική μελέτη μεταξύ Μεσογείου και Βαλτικής Θάλασσας. Eπιστημονικώς υπεύθυνη: Δ. Βουτσά
IKYDA 2010. Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας.
2 έτη
6. Aνάπτυξη ενός εργαλείου άσκησης πολιτικής χαμηλού κόστους για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια. Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος.
LIFE 09 ENV/GR/000289. Programme Life+Environment Policy and Governance
2011-2014
7. Μελέτη της βιοδραστικότητας των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας σε σχέση με το μέγεθος, τη μορφολογία και τη χημική τους σύσταση. Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος.
ΕΚΤ-ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ
2012-2016
8. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του ζεολίθου στην κατεργασία νερών και αποβλήτων. Επιστημονικώς υπεύθυνη: Δ. Βουτσά

2010-2011
9. Προσδιορισμός μετάλλων σε αιωρούμενα σωματίδια. Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Δ. Βουτσά

2007-2008
10. 13o Σεμινάριο για την προστασία του περιβάλλοντος-Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού-υγιεινή πόσιμου νερού.

 
 
 Εκδόσεις
1. Food containers and packaging materials as possible sources of hazardous chemicals to food In Hazardous Chemicals associated with plastics in the marine environment. Editors H. Takada and HK Karapanagioti. 2017. Springer International Publishing
E. Manoli and D. Voutsa, Σελ. - (2017)
2. Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Κ. Φυτιάνος, Κ. Σαμαρά, Δ. Βουτσά, Σελ. 383 (2004)
3. Τοξικές Οργανικές ενώσεις σε περιβαλλοντικά δείγματα. Δειγματοληψία – Προκατεργασία – Ανάλυση
Βουτσά Δήμητρα, Σελ. 56 (2001)
4. Αστικά και βιομηχανικά στερεά απόβλητα.
Βουτσά Δήμητρα, Σελ. 90 (2009)
5. Χημεία και διαχείριση οικοσυστημάτων
Κ. Σαμαρά, Κ. Φυτιάνος, Δ. Βουτσά, Σελ. 58 (2008)
6. Ecological Water Quality-Water treatment and reuse
Ecological Water Quality-Water treatment and reuse. Editors K. Voudouris and D. Voutsa, Intec, Croatia , Σελ. pp 496 (2012)
7. Water Quality-Monitoring and Assessment
Editors K. Voudouris and D. Voutsa Intec, Croatia., Σελ. pp 602 (2012)
8. Αρχές τεχνολογίας αντιρρύπανσης και προστασίας περιβάλλοντος
Κ. Σαμαρά, Δ. Βουτσά, Σελ. 185 (2017)
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki