Home | | ENGLISH   
 
 > ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ > ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ > Λαμπροπούλου Δήμητρα
   
 
 
 Λαμπροπούλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Εργαστήριο: Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
 
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
54124, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2310997687
dlambro@chem.auth.gr
 
 
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για τον έλεγχο της ρύπανσης σε επιφανειακά και πόσιμα ύδατα, σε εδάφη, ιζήματα, βιολογικά δείγματα και σε φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς με έμφαση στον προσδιορισμό οργανικών μικρορρύπων (φυτοφάρμακα, φαρμακευτικές ενώσεις και προϊόντα ατομικής περιποίησης (PPCPs), φαινόλες, PAHs, PCBs, ενδοκρινικοί διαταρράκτες (Endocrine disrupting compounds) κ.α))
  • Ταυτοποίηση προϊόντων μετασχηματισμού οργανικών μικρορρύπων με χρήση Φασματομετρίας μάζών – (GC-MS, LC-MS, LC-TOF/MS, LC-MS/MS (ion trap MS (IT-MS), triple quadrupole MS (TQ-MS)).
  • Τύχη, φυσικοχημική συμπεριφορά και εκτίμηση κινδύνου τοξικών οργανικών μικρορρύπων στο περιβάλλον.
  • Τεχνολογία αντιρρύπανσης υπολειμμάτων οργανικών μικρορρύπων σε υδατικά δείγματα (Προηγμένες Οξειδωτικές Τεχνολογίες-Φωτοκατάλυση, Fenton, photoFenton, UV/H2O2 κ.α.- Προσρόφηση, Φωτοδιάσπαση)
  • Διαχείριση εργαστηριακών τοξικών χημικών αποβλήτων
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) στον έλεγχο ρύπανσης περιβάλλοντος
 
 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
1. Setan Credit 
"Hacked by Setan Credit Crew", Problem, Find , Home, (2018)
2. D. Lambropoulou* 
"An overview of modern extraction techniques for the determination of organic pollutants in environmental matrices: a review. ", Journal of Current Organic Chemistry, 14, 2247-2267, (2010)
3. Lambropoulou, D.A.*, Konstantinou, I.K., Albanis, T.A., Fernández-Alba, A.R. 
"Photocatalytic degradation of the fungicide Fenhexamid in aqueous TiO2 suspensions: Identification of intermediates products and reaction pathways", Chemosphere, in pr, in press, (2010)
4. Christina I. Kosma, Dimitra A. Lambropoulou, Triantafyllos A. Albanis 
"Occurrence and removal of PPCPs in municipal and hospital wastewaters in Greece", Journal of Hazardous Materials, 179 (,  804-81, (2010)
5. Belessi, V., Lambropoulou, D., Konstantinou, I., Zboril, R., Tucek, J., Jancik, D., Albanis, T., Petridis, D. 
" Structure and photocatalytic performance of magnetically separable titania photocatalysts for the degradation of propachlor", Applied Catalysis B: Environmental ,  87 (, 181-189, (2009)
6. Belessi, V., Romanos, G., Boukos, N., Lambropoulou, D., Trapalis, C. 
"Removal of Reactive Red 195 from aqueous solutions by adsorption on the surface of TiO2 nanoparticles", Journal of Hazardous Materials , 170 (,  836-844, (2009)
7. Lambropoulou, D.A., Hernando, M.D., Konstantinou, I.K., Thurman, E.M., Ferrer, I., Albanis, T.A., Fernández-Alba, A.R. 
"Identification of photocatalytic degradation products of bezafibrate in TiO2 aqueous suspensions by liquid and gas chromatography", Journal of Chromatography A , 1183 ,  38-48 , (2008)
8. D. A. Lambropoulou and T.A. Albanis* 
"Liquid phase microextraction techniques in pesticide residue analysis. ", Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 70, 195–228, (2007)
9. D. A. Lambropoulou and T.A. Albanis 
"Liquid phase microextraction techniques in pesticide residue analysis. ” (invited review)", Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 70, 195–228, (2007)
10. V. Belessi, D. Lambropoulou, I. Konstantinou, A. Katsoulidis, P. Pomonis, D. Petridis, T. Albanis* 
"Structure and photocatalytic performance of TiO2/clay nanocomposites for the degradation of dimethachlor", Applied Catalysis B: Environmental , 73 , 292–299, (2007)
11. D.Α. Lambropoulou*, I.K. Konstantinou and T.A. Albanis 
"Recent developments in headspace microextraction techniques for the analysis of environmental contaminants in different matrices (invited review)", Journal Chromatography A. , 1152 ,  70–96, (2007)
12. D. A. Lambropoulou and T.A. Albanis 
"Methods of sample preparation for determination of pesticide residues in food matrices by chromatography–mass spectrometry-based techniques: a review", Analytical and Bioanalytical Chemistry ,  389 , 1663-1683, (2007)
13. Theophanis Sakellarides, Ioannis K. Konstantinou*, Dimitra Hela, Dimitra Lambropoulou, Aikaterini Dimou, Triantafyllos Albanis 
" Accumulation profiles of persistent organochlorines in liver and fat tissues of various waterbird species from Greece", Chemosphere, 63, 1392-1409, (2006)
14. D.G. Hela, I.K. Konstantinou*, T.M. Sakellarides, D.A. Lambropoulou, T. Akriotis and T.A. Albanis 
"Persistent organochlorine contaminants in liver and fat tissues of various top predator bird species (Accipitridae, Falconidae) from Greece", Arch. Environ. Contam. Toxicol. , 50, 603–613 , (2006)
15. Dimitra A. Lambropoulou, Ioannis K. Konstantinou and Triantafyllos A. Albanis 
"Coupling of headspace solid phase microextraction with ultrasonic extraction for the determination of chlorinated pesticides in bird livers using gas chromatography", Analytica Chimica Acta, 573-5,  223-230 , (2006)
16. Dimitra A. Lambropoulou, Ioannis K. Konstantinou and Triantafyllos A. Albanis 
"Sample pretreatment method for the determination of polychlorinated biphenyls in bird livers using ultrasonic extraction followed by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography–mass spectrometry", Journal of Chromatography A,  1124, 97-105, (2006)
17. Kiriakoula Mitsou, Artemissia Koulianou, Dimitra Lambropoulou, Periklis Pappas, Triantafyllos Albanis and Marilena Lekka 
"Effects, responses of antioxidant enzymes and metabolic fate of the herbicide Propanil in the aquatic plant, Lemna minor", Chemosphere , 62, 275-284, (2006)
18. Dimitra A. Lambropoulou*, Triantafyllos A. Albanis 
" Application of hollow fiber liquid-phase microextraction for the determination of insecticides in water", J. Chromatography A, 1072,  55-61, (2005)
19. Dimitra G. Hela*, Dimitra A. Lambropoulou, Ioannis K. Konstantinou, Triantafyllos A. Albanis 
"Environmental monitoring and ecological risk assessment for pesticide contamination and effects in Lake Pamvotis, northwestern Greece", Environmental Toxicology and Chemistry,  24 -, 1548-1556, (2005)
20. Dimosthenis L. Giokas, Vasilios A. Sakkas, Triantafyllos A. Albanis and Dimitra A. Lambropoulou 
"Determination of UV-filter residues in bathing waters by liquid chromatography UV-diode array and gas chromatography–mass spectrometry after micelle mediated extraction-solvent back extraction", Journal of Chromatography A, 1077, 19-27, (2005)
21. Dimitra A. Lambropoulou*, Triantafyllos A. Albanis 
"Sensitive trace enrichment of environmental andiandrogen vinclozolin from natural waters and sediment samples using hollow-fiber liquid-phase microextraction", J. Chromatography A, 1061,  11-18 , (2004)
22. Dimitra A. Lambropoulou, Elefteria Psillakis, Triantafyllos A. Albanis* and Nicolas Kalogerakis 
"Single-drop microextraction for the analysis organophosphorus insecticides in water", ANAL. CHIM. ACTA, 516, 205-211 , (2004)
23. D.A Lambropoulou and T.A. Albanis 
"Optimization of headspace solid phase microextraction method for the determination of organophosporus insecticides in natural waters", Journal of Chromatography A, 922, 922, 243-255, (2001)
24. D.A. Lambropoulou, I.K. Konstantinou and T.A. Albanis 
"Determination of fungicides in natural waters using solid phase microextraction (SPME) and gas chromatography coupled with electron capture and mass spectrometric detection", Journal of Chromatography A, 893, 143-156, (2000)
 
 Ερευνητικά Προγράμματα
1. Εφαρμογή Ετερογενούς Φωτοκατάλυσης για την Επεξεργασία Υδατικών Δειγμάτων Φαρμακευτικών Ενώσεων
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Κονδυλίων Α.Π.Θ.
01/01/2012-31/03/2013
2. Ανάλυση υδατικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων του δικτύου σταθμών των ποταμών του Ν. Μεσσηνίας
ΕΛΚΕΘΕ
05/04/2011 – 05/11/2013
3. Solar Photocatalytic Treatment of Antidepressant and Antihistaminic Pharmaceuticals in Aqueous Matrices at Pilot-Scale
Solar Facilities for the European Ρesearch Αrea (SFERA)
15/10/2012-24/11/2012
4. Concrete Conservation Actions for the Mediterranean Shag and Audouin’s Gull in Greece including the Inventory of Relevant Marine IBAs
LIFE07NAT/GR/000285
02/01/2009 – 31/12/2012
5. Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με την Χρήση Νανοϋλικών και Ηλιακού Φωτός για την Απομάκρυνση Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών από τα Φυσικά Νερά και τα Επεξεργασμένα Λύματα.
ΘΑΛΗΣ, ΓΓΕΤ
01/03/2012-28/02/2015
6. Συνδυασμός φωτοκαταλυτικών και φυσικών μεθόδων με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την αδρανοποίηση και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων που περιέχουν φυτοφάρμακα
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, ΓΓΕΤ
01-03/2012-28/02/2015
 
 
 Εκδόσεις
1. Monitoring of Pesticides In The Environment, (Chapter 12 of the Book entitled: "Analysis of pesticides in food and environmental samples") published by CRC Press. Edited by Jose L Tadeo) (invited chapter) ISBN: 978-0-8493-7552-1
I. Konstantinou, D. Hela, D. Lambropoulou, T. Albanis, Σελ. 978 (2008)
2. Photochemical transformation of Pharmaceuticals in the aquatic environment: Reaction pathways and intermediates, (Xenobiotics in the Urban Water Cycle, published by Springer Verlag, Edited by D. Fatta Kassinos, K. Buster and K. Kummerer, (invited chapter). 10.1007/978-90-481-3509-7_10
Ioannis K. Konstantinou, Dimitra A. Lambropoulou and Triantafyllos A. Albanis, Σελ. 179-194, (2010)
3. Flame Retardants, (chapter 17 of the book entitled:Analysis of Endocrine Disrupting Compounds in Food (the Work) under the editorship of Leo M.L. Nollet, PhD (Editor) (invited chapter), ISBN: 978-0-8138-1816-0, December 2010, Wiley-Blackwell.
D. Lambropoulou, E. Evgenidou, Ch. Christophoridis, E. Bizani and K. Fytianos, Σελ. 377-411 (2010)
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki