Το Τμήμα Χημείας συμμετέχει στα παρακάτω διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: