ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΑΠΘ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
(α) Αίτησης  Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
(β) Αίτησης Παράτασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
(γ) Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας και
(δ) Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ