Μπορείτε να εκτιμήσετε το σύνολο των μορίων για την εισαγωγή σας στα μεταπτυχιακά τμήματα της σχολής με την παρακάτω φόρμα.

Η επιλογή των σχετικών μαθημάτων, της σχετικότητας ή μη της διπλωματικής εργασίας και των δημοσιεύσεων καθώς και της ύπαρξης ή μη επαγγελματικής/ερευνητικής εμπειρίας αποτελεί αρμοδιότητα της Σ.Ε. του ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας.