Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης (ΜΔΕ), δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 3 και μεγαλύτερη των 4 εξαμήνων.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου χρονικού ορίου ο μεταπτυχιακός φοιτητής  διαγράφεται μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της EΔE.

Για ειδικούς λόγους μπορεί η EΔE να παρατείνει για ορισμένο χρονικό διάστημα τη διάρκεια σπουδών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ  και του επιβλέποντος καθηγητή και μόνο για την ολοκλήρωση  της συγγραφής της Διπλωματικής Eργασίας.

Comments are closed.