Πρόγραμμα Σπουδών

Η δομή του ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ διαμορφώθηκε με βάση τις γενικές προδιαγραφές αντιστοίχων προγραμμάτων ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας. Το Πρόγραμμα αποτελείται από τις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών:

  • Μαθήματα
  • Σεμινάρια
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει:

1. Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς:

  • Σε πέντε μαθήματα του 1ου εξαμήνου σπουδών.
  • Σε πέντε μαθήματα του 2ου εξαμήνου σπουδών.

2. Να παρακολουθήσει τα προσφερόμενα σεμινάρια.

3. Να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στο 3ο εξάμηνο σπουδών (Κατεύθυνση: Διδακτική της Χημείας).

4. Να εκπονήσει Διπλωματική Eργασία υπό την επίβλεψη του ορισθέντος ως επιβλέποντος καθηγητή.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται και εξετάζονται στην Ελληνική γλώσσα με βάση την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Μπορεί, όμως, ανάλογα με τους διδάσκοντες μέρος των μαθημάτων και σεμιναρίων να γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.

Comments are closed.