Οργάνωση και Διοίκηση

Η λειτουργία του ΔΠΜΣ  ΔιΧηΝEΤ-ΕΑΑ ρυθμίζεται από το Ν. 4485/17 και τις Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1063/τ.Β/12-10-98, ΦΕΚ 515/τ.Β/11-04-00, ΦΕΚ 855/τ.Β/30-06-03, ΦΕΚ 1472/τ.Β/21-07-09). Διοικείται, σύμφωνα με το Ν. 4485/17, από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

Η ΕΔΕ, που προβλέπεται από το Ν. 4485/17 (άρθρο 31, παράγραφος 4)  συγκροτείται από 9 μέλη, εκ των οποίων 7 μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο Π.Μ.Σ. για διετή θητεία, καθώς και 2 εκπροσώπους των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια θητεία. Τα μέλη της ΕΔΕ κατανέμονται ως εξής:

  • Τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τα οποία το ένα εκλέγεται ως Διευθυντής του ΔΠΜΣ  ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ, που ταυτόχρονα εκτελεί χρέη Προέδρου της ΕΔΕ.
  • Ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η ΕΔΕ για την τρέχουσα τριετία αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: … του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναπλ. Πρόεδρος:
Μέλη:

Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση του ΔΠΜΣ ΔιΧηΝEΤ-ΕΑΑ, την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών και γενικά τον έλεγχο λειτουργίας του ΔΠΜΣ ΔιΧηΝEΤ-ΕΑΑ, καθώς και για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σ’  αυτό. Επιπλέον, διαβιβάζει κάθε χρόνο στις ΓΣΕΣ των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τον εκάστοτε Οδηγό Σπουδών.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ εκπροσωπεί το ΔΠΜΣ  ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ προς τρίτους, συγκαλεί την ΕΔΕ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για τη συνεργασία των Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ και για τη συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών. Η ΕΔΕ μπορεί με απόφασή της να αναθέτει και άλλες αρμοδιότητες στο Διευθυντή.

Comments are closed.