Οργάνωση και Διοίκηση

Η λειτουργία του ΔΔΠΜΣ – ΔιΧηΝEΤ ρυθμίζεται από το Ν. 2083/92 και τις Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1063/τ.Β/12-10-98, ΦΕΚ 515/τ.Β/11-04-00, ΦΕΚ 855/τ.Β/30-06-03, ΦΕΚ 1472/τ.Β/21-07-09). Διοικείται, σύμφωνα με το Ν. 2083/92, άρθρο 12, και το Ν. 3685/2008, άρθρο 2, από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ).

Η ΕΔΕ, που προβλέπεται από το Ν. 2083/92, άρθρο 12, παρ. 1, εδάφ. γ, και το Ν. 3685/2008, άρθρο 2, συγκροτείται από 5 μέλη, οριζόμενα από τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) των συμμετεχόντων Τμημάτων, ως εξής:

  • Δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τα οποία το ένα εκλέγεται ως Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ – ΔιΧηΝΕΤ, που ταυτόχρονα εκτελεί χρέη Προέδρου της ΕΔΕ.
  • Δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τα οποία το ένα εκλέγεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ – ΔιΧηΝΕΤ, που ταυτόχρονα εκτελεί χρέη Αναπληρωτή Προέδρου της ΕΔΕ.
  • Ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η ΕΔΕ για την τρέχουσα τριετία αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Τζουγκράκη Χ. Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναπλ. Πρόεδρος: Σιγάλας Μ. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μέλη: Γιαννακουδάκης Π. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γαλανοπούλου Κ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Παυλάτου Ε. Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση του ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝEΤ, την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών και γενικά τον έλεγχο λειτουργίας του ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝEΤ, καθώς και για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σ’  αυτό. Επιπλέον, διαβιβάζει κάθε χρόνο στις ΓΣΕΣ των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τον εκάστοτε Οδηγό Σπουδών.

Ο Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ – ΔιΧηΝΕΤ εκπροσωπεί το ΔΔΠΜΣ – ΔιΧηΝΕΤ προς τρίτους, συγκαλεί την ΕΔΕ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για τη συνεργασία των Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΔΠΜΣ – ΔιΧηΝΕΤ και για τη συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών. Η ΕΔΕ μπορεί με απόφασή της να αναθέτει και άλλες αρμοδιότητες στο Διευθυντή.

Comments are closed.