Κατηγορίες Πτυχιούχων

Κατηγορίες Πτυχιούχων και επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Στο ΔΔΠΜΣ  ΔιΧηΝεΤ γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας όσων ο νόμος ορίζει και κυρίως αποφοίτων των Τμημάτων:

 • Χημείας
 • Φυσικής
 • Βιολογίας
 • Γεωλογίας
 • Πληροφορικής και
 • Χημικών Μηχανικών

των ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και αποφοίτων αντιστοίχων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών ΑΕΙ.
Εκτός των πτυχιούχων δύνανται επίσης να υποβάλλουν αίτηση φοιτητές, οι οποίοι προβλέπεται να καταστούν πτυχιούχοι κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου.
Επίσης, γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές ή  τεχνολογικές κατευθύνσεις, σε ποσοστό επί των εισαγομένων φοιτητών καθοριζόμενο από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή  (ΕΔΕ) και για τους οποίους η απόκτηση του ΜΔΕ ή και του ΔΔ δε συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος των  Πανεπιστημιακών Τμημάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς  εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες  διατάξεις.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

Η ΕΔΕ του ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ τον Ιούνιο κάθε έτους αποφασίζει για τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών και τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, η οποία και προσδιορίζει:

 • Τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ.
 • Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.
 • Τον αριθμό των θέσεων.
 • Το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων.
 • Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 • Έντυπη αίτηση.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση απουσίας τίτλου σπουδών οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μετάφραση ξενόγλωσσου κειμένου χημείας.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 ότι μπορούν να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε ειδικά έντυπα. Η Γραμματεία μετά τον τυπικό έλεγχο, προωθεί στην ΕΔΕ το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό για την αξιολόγηση.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων και τελικής επιλογής υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρ. 2α του άρθρου 12 του Ν. 2083/92 και συγκεκριμένα

 • O γενικός βαθμός πτυχίου σε συνδυασμό με τα έτη απόκτησής του.
 • H επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση.
 • H εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
 • H τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Oι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου.
 • Άλλα προσόντα του υποψηφίου, όπως επιμόρφωση σε παιδαγωγικά θέματα, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, γνώση περισσότερες από μία ξενων γλωσσών, κ.λπ.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης προσωπική συνέντευξη στην οποία εκτιμάται η προσωπικότητα του υποψηφίου. Ειδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, καθώς και η δυνατότητα του υποψηφίου να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων πραγματοποιούνται από δύο επιτροπές διδασκόντων που ορίζει η EΔE και αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων που προέρχονται από τη Nότια ή τη Bόρειο Eλλάδα στην Aθήνα και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας. Κατόπιν αυτού οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός 10 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΔΔΠΜΣ – ΔιΧηΝΕΤ, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Σε περίπτωση μη ένταξης εντός της προαναφερθείσης προθεσμίας, καλούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες/επιλαχούσες.

Comments are closed.