Στόχοι και Κατευθύνσεις

Οι στόχοι του ΔιΧηΝEΤ είναι

  • Η βελτίωση και εκσυγχρονισμός της χημικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες σε επίπεδα ανάλογα και ανταγωνιστικά με αυτά των πλέον ανεπτυγμένων χωρών.
  • Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εν γένει μετεκπαίδευση στελεχικού διδακτικού δυναμικού στη Χημεία, το οποίο θα μεταφέρει την επιστημονική χημική γνώση στο κοινωνικό σύνολο.
  • Η αναβάθμιση του ρόλου της Χημείας σε σχέση με την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων και  τη σύνδεση της με τη σύγχρονη καθημερινή ζωή με τελικό στόχο τη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Οι βασικές κατευθύνσεις του ΔιΧηΝEΤ όσον αφορά στο περιεχόμενο σπουδών είναι:

  • Η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές γνώσεων Διδακτικής της Χημείας που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της Χημείας, αλλά και για την έρευνα σε θέματα Διδακτικής της Χημείας.
  • Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις αρχές, μεθοδολογίες και πρακτικές για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
  • Η παροχή γνώσεων Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, απαραίτητα εφόδια για τους εκπαιδευτικούς.
  • H διδασκαλία μαθημάτων Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας με έμφαση στη σύνδεσή τους με τη ζωή και το περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη λειτουργία και χρήση των συμβατικών εκπαιδευτικών μέσων (σημειώσεις, διαφάνειες, πειράματα, slides, video) και των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό προσομοίωσης, πολυμέσα, Internet) και στα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.

Comments are closed.