Σκοπός του ΠΜΣ

Ο Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα:

(α) έρευνας της Διδακτικής της Χημείας,

(β) οργάνωσης και ανάπτυξης νέων μεθόδων διδασκαλίας της Χημείας καθώς και μεθόδων για την αξιολόγησης της διδασκαλίας της Χημείας,

(γ) αρχών, μεθοδολογιών και πρακτικών για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη και της κατάλληλης για τα θέματα αυτά εκπαίδευσης

(δ Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, που αποτελούν απαραίτητα εφόδια για όλους τους εκπαιδευτικούς

(ε) Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας με έμφαση στη σύνδεσή τους με τη ζωή και το περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

(στ) λειτουργίας, χρήσης και ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας (εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό προσομοίωσης, πολυμέσα, Internet) και των εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.

Το ΠΜΣ στοχεύει:

(α) στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της χημικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες σε επίπεδα ανάλογα και ανταγωνιστικά με αυτά των πλέον ανεπτυγμένων χωρών

(β) στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών αλλά και νέων επιστημόνων προκειμένου να αποτελέσουν υψηλού επιπέδου στελεχικό δυναμικό στην εκπαίδευση. Τα στελέχη αυτά θα μεταφέρουν την επιστημονική χημική γνώση στο κοινωνικό σύνολο τόσο μέσω της διδασκαλίας όσο και με τη συμμετοχή τους στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Comments are closed.